Slender Thistle
Carduus tenuiflorus

Info to follow.